Brandmerk gegevens (handleiding KID)

Welkom bij KID, de Kadaster Informatie Database. Dit is een database met kadastrale gegevens van schepen vanaf eind 1926 tot 2005.
De database bevat scans van de z.g. Kadasterkaarten en Getuigschriften van branding. Op de Kadasterkaarten zijn de gegevens van het schip, eigenaren en hypotheken bijgehouden. Het Getuigschrift geeft aan dat en waar het brandmerk op het schip is aangebracht.

Deze handleiding helpt u door het zoekprogramma heen. Door op een plaatje te klikken krijgt u er een vergroting van. Klik in de browser op Een pagina terug gaan om terug te keren naar de Gebruiksaanwijzing.

Vragen of opmerkingen? Mail.

Brandmerk

Beroepsvaartuigen, zowel uit de binnenvaart, de visserij als de zeevaart moeten als kadastergoed geregistreerd worden bij het Kadaster. Alle veranderingen zoals aanpassingen aan het schip, eigendom, scheepsnaam of hypotheek worden bijgehouden door het Kadaster. De gegevens zijn openbaar.
Bij inschrijving in het Kadaster wordt een uniek nummer toegekend: het brandmerk. Dit nummer bestaat uit vier onderdelen van elkaar gescheiden door spaties.
In officiële woorden heet dat:
– nummer waaronder de teboekstelling van het schip in de openbare registers is geschied,
– de aanwijzing van de rubriek waartoe dat schip behoort,
– de aanduiding van het kantoor van de Dienst waar de teboekstelling is geschied en
het jaar van teboekstelling
welke gegevens tezamen in genoemde volgorde het brandmerk van het schip vormen
De rubriek van het schip wordt aangegeven met een letter: B voor binnenvaart, V voor zeegaande vissersschepen en Z voor zeeschepen.
Ieder kantoor heeft een eigen afkorting. Een brandmerk kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 781 B Leid 1928. Een brandmerk is altijd uniek, er is maar één schip met dat brandmerk.

ENI

Tegenwoordig moeten binnenvaartschepen een ENI voeren afgeleid van het brandmerk. Dit Europese Nummer van Identificatie (ENI) bestaat uit 8 cijfers en begint met 3 cijfers tussen 020 en 039. Begint het ENI met een getal kleiner dan 020 of groter dan 039 dan staat dat niet in de database. Dat zijn namelijk buitenlandse ENI’s. Heeft u een getal met 7 cijfers beginnend met een getal tussen 20 en 39 dan is dat het (oude) Europanummer. Zet er een 0 (nul) voor om het ENI te krijgen om mee te zoeken.

Brandmerk is geen meetnummer

Let op: het brandmerk is NIET hetzelfde als het meetnummer! Het brandmerk staat ingebeiteld in het schip, meestal ergens achterop (potdeksel, roef). Het meetnummer is het nummer van de scheepsmeting en staat op minimaal 4 plaatsen ingebeiteld in de romp van het schip, in de “ijk”. Een meetnummer heeft een andere vorm dan een brandmerk: het meetdistrict, het volgnummer van de meting in dat district en een “N” (voor Nederland). Dus bijvoorbeeld H2604N.
Zie verder de handleiding voor LSD, de database met scheepsmetingen.

Zoekscherm KID

Via de link https://s2ho.nl/KadasterInfo/ZoekInKID-01.php komt u bij het zoekscherm van KID. Op deze webpagina staan diverse invoervelden, waarmee u de zoekvraag kunt stellen.

Bovenaan staan twee knoppen: de ene is om naar deze handleiding terug te keren, de andere veegt alle invulvelden schoon. Die laatste knop verschijnt pas als u éénmaal een zoekvraag hebt gesteld.

Elk invoerveld heeft uitgebreide hulp. Achter ieder invulveld vindt u een knop met een vraagteken erop. Als u daarop drukt krijgt u uitleg over dat specifieke veld in een apart venster.

Eén brandmerk

U kunt de scans van een specifiek brandmerk (een specifiek schip dus) opvragen met het brandmerk zelf of met het ENI (één van de twee!).Geef het brandmerk op zoals het is ingebeiteld, maar alleen de eerste drie velden zijn nodig, van elkaar gescheiden door een spatie: dus nummer, B, V of Z en de kantoorafkorting. Let op: wel hoofdletters gebruiken zoals de B, V of Z en de eerste letter van de kantoorafkorting. Het jaartal mag u weglaten. Klik HIER voor een lijst met kantoorafkortingen.Alternatief is dat u het volledige ENI opgeeft. Het ENI-nummer is een uniek achtcijferig nummer per schip, dat tijdens de hele levensduur van het schip niet verandert. Alle thans varende binnenvaartschepen moeten een ENI-nummer hebben. Zeeschepen hebben een ander nummer: het IMO-nummer.

Klik op Doorgaan om de zoekopdracht uit te voeren. Bij de meeste browsers werkt het ook door op Enter te drukken.

Lijst met scans

Vervolgens krijgt u een lijst te zien met de beschikbare scans met Kadaster gegevens voor het gevraagde brandmerk.

Klik op een van die namen en ga naar een scan van de voorzijde en de achterzijde van kadasterkaarten of de getuigschriften van branding. Was een kaart vol, dan zijn er vervolgkaarten gemaakt. Soms zijn de kaarten niet in de juiste chronologische volgorde gescand. Er kunnen ook meerdere getuigschriften zijn als het brandmerk opnieuw is aangebracht. Ook hier kan de chronologie niet correct zijn.
Een uitleg over de gegevens op de kaart en in het getuigschrift vindt u HIER. Onder de lijst met Kadasterkaarten staan de scheepsmetingen waar het betreffende brandmerk in voorkomt. Klik op een van de metingen en ga naar de betreffende meting in de database Liggers ScheepsmetingsDienst LSD. Onderaan het scherm met resultaten zit een knop om terug te gaan naar het selectiescherm.

Zoek op kenmerken

Het tweede deel van het zoekscherm maakt het mogelijk om meerdere brandmerken met bepaalde criteria te vinden. Selecteer een nummer, een type (B, V of Z), kies een Kadasterkantoor uit de lijst, selecteer het jaar van registratie of een interval tussen 1926 en 2004.

Het risico bestaat wel dat u een stortvloed aan scans krijgt dus wees selectief.
In bijgaand voorbeeld wordt gezocht op alle brandmerken van vissersschepen (V) geregistreerd door het Kadasterkantoor in Leiden tussen 1926 en 1927.

Het resultaat is een lijst met 33 brandmerken.Scans met gevraagde kenmerken

Klik op een van de brandmerken die aan de gespecificeerde kenmerken voldoet. Dat geeft een scherm met de bijbehorende scans. Klik op een scan vermelding voor de scan zelf. Kijk naar een uitleg van de kadaster gegevens.Onder de lijst met Kadasterkaarten staan de scheepsmetingen waar het betreffende brandmerk in voorkomt. Klik op een van de metingen en ga naar de betreffende meting in de database Liggers ScheepsmetingsDienst LSD. Onderaan staan 2 opties: terug naar de lijst met brandmerken die aan de opgegeven kenmerken voldoen of rechtstreeks terug naar het selectiescherm om nieuwe keuzes in te vullen.

Succes!

Om de interpretatie van de Kadaster gegevens te ondersteunen staat bij Generieke gegevens/Documentatie een uitleg: Kadaster info verklaard.

Zie George Snijder  Uit de brand(merken) Kadastergegevens voor scheepshistorisch onderzoek. Voor scheepsmetingen zie De maat genomen  en voor een handleiding voor scheepshistorisch onderzoek Droge kost voor een natte geschiedenis. Neem contact op met de auteur voor verkrijgbaarheid.